klachtenregeling

klachtenregeling

De leerkrachten zijn voor de ouders in beginstel het eerste aanspreekpunt bij zaken die niet geheel naar wens verlopen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de directie van de Goede Herderschool.

Afhandelen van klachten 

Het meest voor de hand ligt dat u rechtstreeks in gesprek gaat met degene tegen wie de klacht is, danwel met diens leidinggevende.

Ook is het mogelijk de contactpersoon van de school te benaderen. Dit is juf Christl (cpeeters@goede-herderschool.nl). De contatcpersoon is beschikbaar als eerste aanspreekpunt bij klachten, kan naar eigen inzicht eenvoudige klachten afhandelen en de betrokkenen adviseren of zonodig doorverwijzen. 

Als u dit niet wilt of eerdere behandeling van de klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kunt u de klacht ook rechtstreeks aan de directeur voorleggen.

Mocht deze route niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u een formele klacht indienen bij het College van bestuur van Stichting Opwijs (Bergse Linker Rottekade 315, 3056 LK Rotterdam, info@stichtingopwijs.nl).De Goede Herderschool heeft ook een vertrouwenspersoon; mevrouw Annette Gieszen is daartoe aangezocht door het bestuur van Stichting Opwijs. In meer delicate kwesties kunt u zich tot haar wenden. Mevrouw Gieszen is bereikbaar via het e-mailadres vertrouwenspersoon@stichingopwijs.nl.

Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling van Stichting Opwijs. 

Klik hier voor het klachtenformulier.

Indien de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien redelijkerwijs niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Stichting Opwijs indient.

Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

samen groeien

Kastanjeplein 6 
3053 CD Rotterdam

Onderdeel van

Opwijs LOGO RGB payoff

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls