medezeggenschapsraad

medezeggenschaps-raad

MR

In de Medezeggenschapsraad (MR) van de school zitten drie ouders en drie personeelsleden. Ieder jaar treden een ouder en een personeelslid af; zij worden vervangen door nieuwe leden. Iemand die aftreedt, mag zich nog een keer herkiesbaar stellen.

De MR heeft o.a. adviesbevoegdheid over de volgende onderwerpen:

  • de (wijziging van) de grondslag van de school
  • onderwijskundige doelstellingen
  • belangrijke organisatiewijzigingen
  • het beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen en de ondersteunende werkzaamheden van ouders
  • de vakantieregeling

Verder is de MR betrokken bij het schoolplan en schoolfondsbegroting. Zij moet hier ook goedkeuring aan geven. Daarnaast mag de MR voorstellen doen en haar standpunten duidelijk maken aan de directie en het bestuur. De MR wordt dan ook graag gevoed door vragen, opmerkingen en voorstellen van ouders.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De school heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een overkoepelend orgaan voor de vier scholen uit de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek. In de raad wordt overleg gepleegd, ook met het schoolbestuur, over zaken die op alle scholen spelen of die voor alle personeelsleden van belang zijn.

Vanuit het personeel nemen de volgende leerkrachten zitting in de MR; Eveline van Harten, Estheran Flanders, Christl Peeters

Vanuit de ouders nemen de volgende personen zitting in de MR; Daniel Dam, Eszter Vadja-Khuder

Eveline van Harten neemt namens de Goede Herderschool zitting in de GMR.

Voor vragen en opmerkingen is de MR bereikbaar via; mr@goede-herderschool.nl

ontwerp en realisatie: Impuls