medezeggenschapsraad

medezeggenschaps-raad

MR

In de Medezeggenschapsraad (MR) van de school zitten drie ouders en drie personeelsleden. De GMR leden worden voor drie jaar benoemd en kunnen zich daarna weer herkiesbaar stellen. Iemand die aftreedt mag zich later weer herkiesbaar stellen.

De MR heeft o.a. adviesbevoegdheid over de volgende onderwerpen:

  • de (wijziging van) de grondslag van de school
  • onderwijskundige doelstellingen
  • belangrijke organisatiewijzigingen
  • het beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen en de ondersteunende werkzaamheden van ouders

Verder is de MR betrokken bij het schoolplan en schoolfondsbegroting. Zij moet hier ook goedkeuring aan geven. Daarnaast mag de MR voorstellen doen en haar standpunten duidelijk maken aan de directie en het bestuur. De MR wordt dan ook graag gevoed door vragen, opmerkingen en voorstellen van ouders.

MR                                                                                                 
Vanuit het personeel nemen de volgende leerkrachten zitting in de MR;                                                                   

  • Eveline van Harten (voorzitter en leerkracht)               
  • Moniek Jannink (secretaris en leerkracht)                     
  • Christl Peeters ( leerkracht)

Vanuit de ouders nemen de volgende personen zitting in de MR;

  • Priscilla de Bil
  • Eszter Vadja - Khuder
  • Anneke Meester

Voor vragen en opmerkingen is de MR bereikbaar via; mr@goede-herderschool.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een overkoepelend orgaan voor de vier scholen uit de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek. In de raad wordt overleg gepleegd met het bestuur, over zaken die op alle scholen spelen of die voor alle personeelsleden van belang zijn.                                     

Christl Peeters neemt namens de Goede Herderschool zitting in de GMR.                                                                         

Er staat een vacature open voor een ouder. Heeft u interesse mail dan naar mr@goede-herderschool.nl

© Goede Herderschool | privacyverklaring

ontwerp en realisatie: Impuls